آرزوهای رمانتیک ملی

“به رغم آرزوهای رمانتیک ملی،‌ اسلامی و یا اسطوره ای که نخبگان سیاسی یک سده اخیر ایران از خود بروز داده اند بررسی توان بالفعل و بالقوه امروز ایران حاکی از آین است که طی بیست سال آینده، ایران حداکثر بتواند به بازیگری موثر در سطح مدیریت هژمونیک منطقه تبدیل شود گر چه رهبران سیاسی ایران به طور کمابیش گسترده ای در گذشته و حال در صدد ظاهر شدن در نقشی فرامنطقه ای بودنه اند اما دستاوردهای ایران در افغانستان، بوسنی، سودان، عراق،‌ فلسطین و لبنان عمدتا از افزایش هزینه های تعامل تا فرصت برای کشور حکایت داشته است. ”

از کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.