آغاز وگسترش رادیودر ایران

آغاز بـه كار رادیو در ایـران، همـزمان بـا جنگ جهانی دوم ودرگیرشدن همه كشورها درآن بود،تا سال 1322 اداره امـور رادیـو برعهـده وزارت پست وتلـگراف بـودكه در15تیر مـاه همـان سـال هیـات وزیران طی تصویب نامه ای ،سازمان جامعی را به نام (اداره انتشارات وتبلیغات ) تثبیت نمود ومقرركردكـه ایـن سـازمـان زیـر نظـر نـخست وزیر وقـت بـه كـار اداره وتـوسعه آن بپردازد . ،استودیوئی در ساختمان اداره انتشارات وتبلیغات واقع در میدان ارك ساخته شد. تجهیزات رادیو پس از خرید ووارد كردن در سال 1324 انتشـارات درسـال 1325 بـا تاسـیس وتثبیت وزارت كار اداره وتبلیغات به وزارت كار سپرده شد ودر شهـریـور 1326 اداره رادیـو دوباره بـه نخـست وزیر سپرده شد. بـا تحـول برنـامه های رادیو وگسترش شبـكه رادیـوئی از تیـرمـاه 1339، برنـامه ها به صورت 24 ساعته درآمد و از نظـركیفـی نـیـز برنامـه ها ارتقـاء پیدا كرد. درهمین سـال پـخش برنامه دوم (تهران) نیز آغاز شد ودر سال 1346 فرستنده رادیو FM بـه مجـموعه بـرنـامه هـای رادیـوئی افـزوده شـد.گسترش شبـكه رادیـوئی كشـور از سال 1348 به عهـده وزارت پست وتلـگراف نهاده شد ودو سال بعد پس از ادغام رادیو وتلویزیون، این مهم در شمار مسئولیتهای سازمان رادیو وتلویزیون ملی ایران در آمد. در سال 1341 دولت لزوم افزایش مراكز رادیوئی را در نقاط مختلف كشور وتشكیل یك شبكه نیرومند متشكل از مطبوعات، رادیو، تلویزیون را احساس واقدام كرد . این تغییر وتحولات ادامه داشته وتا كنون منجر به ایجاد هشت شبكه رادیوئی ( شبكه سراسری یك، شبكه پیام، شبكه سراسری جوان، شبكه سراسری قرآن، شبكه سراسری ورزش، شبكه سراسری معارف، شبكه سزاسری فرهنگ وشبكه استان تهران ) در صدای جمهوری اسلامی ایران شده است .

یادی از نخستین دست اندر كاران رادیو
از سـال 1317 بـا تــاسیس ســازمــان پـرورش افكار كه متشكل از پنـج كمیسیون بود ( كمیسیون رادیو، موسیقی، نطق وخطابه، نمایشات ومطبوعات )، تهیه مقدمات برنامه های رادیوئی ( گفت ومـوسیـقی ) بـه تدریج آغاز شد . رئیس كمیسیون رادیو (سرتیب امیر خسروی ) وزیر دارائـی وقت موظـف بـود كـه طـی شش ماه برنامه جامعه ای برای رادیوتنـظیم كنند وآن را به تصویب دولت برساند. همزمان با انجام این كا برای انتخاب گویندگان زبان فارسی رادیو، مسـابقه ای در باشگاه افسران ترتیب داده شد كه 16۰ نفر داوطلب در آن حضـور یـافتند وبرنــدگـان مسابقه به عنوان نخستین گویندگان فارسی رادیوشناخته شدند وبه دنبال این عمـل 1۰ نـفر برای گـوینـدگی بـرنـامه هـای خـارجی انتخـاب شدند . كمیسیون رادیوكه تهیه وتنظیم گفتارهای تخصصی رابه عهده وزارت خانه هاگذاشته بود ازتعدادی نویسنـدگان ودانشمندان وقـت نظیر( مطـیـع الــدوله حـجـازی، سعـیـد نفـیسی، مـلك الشعـراء بـهـار و رشید یـاسمی ) دعوت كردكه جهت تهیه پاره ای برنامه های رادیوئی مشاركت فعالانه داشته باشند .كمیسیون موسیقی از نیمه دوم سال 1318 تمرینهای مكرری را برای آمادگی خوانندگان ونوازندگان تنظیم كرده وباشركت آنها وتعدادی هنرمندان جوان دودستـه اركستـر ایـرانـی دستـه اول بـه رهبـری ابـو الـحسن صبا و دسته دوم بـه رهـبری مـرتضـی محـجوبـی تشكـیل شد .

نگاهی اجمالی به خدمات رادیو
رادیـوایـران از نخستین گـامـهـای خـود بـه فـرهنگ ایران، مذهب اسلام، موسیقی اصیل ایرانی، اخبار ایران وجهان، ورزش وآگاهیهای عمومی، توجه بسیاری داشته وبرای تداوم ارزشهای آن وتثبیت آن در جهان و ایران تا كنون فعالیتهای پر ثمری انجام داده است. همچنین زبان فارسی وگویشهای رایج در ایران وجهان با توجه به امكانات ودر حد توان از قبل تا كنـون در شمـار فعـالیتهای چشم گیر رادیو بوده است . تولید برنامه در رادیو

تولید برنامه های رادیوئی تـا سـال135۰ در14 استـودیو ی رادیوئی، واقع در ساختمان رادیو انجام می گرفت ووزارت اطلاعات بر فراگردوسیاست كـلی تهیه وپخش برنامه ها نظارت داشت . با پیوستـن دو سـازمان رادیـو وتـلویزیـون بـه یكدیگر،كارتولید برنـامه هـا در همـان استـودیـوهـا ادامـه یافت اما محـل پـخش تغییركـرد وبـه مركزپـخـش بـرنـامـه های تـلویزیونی انتقـال یـافت. امروزه بـه جرات می توان گفت كه مـركزتــولیـد رادیــو، یـك مــركـز فـعـال پـژوهـشی، تـولیـدی، هـنری وفـرهنگـی است . رادیـو تـا بحال برنـامـه هـای مـختلفـی را ابـداع وتـنظیم كرده از جمـلـه : برنامه های موسیقی، برنامه های رادیـوئی شهرستانها، پیش بینی وتدارك برنامه های مخصوص به مناسبت اعیاد، سوگواریها، سالگردها ورویدادها، برنامه های علمی وتاریخی و. كه همگی در جهت استفاده بهینه برای مردم داخل وخارج از كشور تهیه وتنظیم می گردد .

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.