از دنبه ها چربی رفته است

روزی سلطان محمـود بـه دارالمجانیـن رفـت، از دیوانه ای پرسید:
ـ چه میل داری؟
گفت: ـ دنبه!
اشارت فرمود تا ترب برایش آوردند و گفتند:
ـ این دنبه!
بگرفت و همی خورد و سر جنبانده به سلطان درنگریست.
سلطان پرسید: ـ سبب سر جنبانیدن چیست؟
دیوانه گفت: ـ تا تو پادشاه شده ای، از دنبه ها چربی رفته است!

از: جوامع الحكایات

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.