تنگی وقت و دل و جور ایام

سیاحتنامه میرزاامیر در بلاد فرنگستان

سیاحتنامه میرزاامیر در فرنگستان

جشن نویل و بازی‌های دور بر آن. کار برای التیام درد نان. همسر و کودک و همه وقتی که با عشق از آن خود میکند. این سه و دیگر سختی‌ها و سهلی‌ها رساندن میرزا را به آنچه میخواهم؛ سد است. میخواهم که گام سوم را با میرزا بردارم. بی‌پرده و به تمامی بگویم هر چه میخواهم. بلی حرف‌های این چند سال همه در پس پرده سیاست و غرور و خواستن نداشته‌ها بود. دیگر نداشته‌ةا را نمی‌خواهم و غرور نیز رام پیری شده است. فرصت اما کم است. چند ماهی میکشد تا پرده‌ها درافتد و میرزا برهنه. میدان بزرگی است و گویی کوچک و اعجوزه زمان که میریسد ریس کفن ما.

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.