حرف حساب

بدیلی جز دیکتاتوری برای دمکراسی وجود ندارد.
محمد خاتمی

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.