داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی

در سال ۲۰۰۱ بی‌بی‌سی مجموعه ۳۶ قسمتی را بمناسبت سالگرد انقلاب تهیه و از رادیو پخش کرد. وب بی‌بی‌سی عمر کوتاهی را سپری کرده بود. این مجموعه را اما میشد در وب نیز شنید. من در شرکتی کار می‌کردم. کار اصلیم در آنزمان برنامه‌نویسی برای اجرای صدا و ویدیو بروی وب بود. این برنامه‌ها را همان سالها بارگیری کردم و نگه داشتم. اکنون پس از دوازده سال این برنامه‌ها رو بدون کمبود و اشتباه رو روی «میرزا» قابل دسترسی میکنم. امیدوارم که «صادق صبا» یقه ما را سر کپی رایت نگیرد. اصل برنامه‌ها نیز بعد از فراز و نشیب فراوان و پخش ناقص در بسیاری از رسانه‌ها، دیگر بار در بی‌بی‌سی قابل شنیدن است. گرچه بخش سی‌و‌ششم برنامه حذف شده و شماره‌گذاری برنامه‌ها نیز اشتباه است. همه برنامه‌ها بوسیله «باقر معین» و «بهروز آفاق» تهیه شده است.


بخش ۱-۷بخش ۸-۱۴بخش ۱۵-۲۱بخش ۲۲-۲۸بخش ۲۹-۳۶فهرست موضوعی

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-01.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش یکم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش یکم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-02.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دوم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دوم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-03.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سوم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سوم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-04.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش چهارم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش چهارم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-05.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش پنجم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش پنجم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-06.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش ششم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش ششم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-07.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هفتم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هفتم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-08.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هشتم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هشتم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-09.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش نهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش نهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-10.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-11.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش یازدهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش یازدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-12.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دوازدهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دوازدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-13.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سیزدهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سیزدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-14.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش چهاردهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش چهاردهم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-15.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش پانزدهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش پانزدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-16.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش شانزدهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش شانزدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-17.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هفدهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هفدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-18.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هژدهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هژدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-19.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش نوزدهم] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش نوزدهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-20.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیستم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیستم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-21.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیستم‌ویکم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیستم‌ویکم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-22.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌ودوم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌ودوم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-23.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وسوم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وسوم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-24.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وچهارم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وچهارم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-25.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وپنجم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وپنجم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-26.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وششم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وششم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-27.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وهفتم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وهفتم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-28.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وهشتم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وهشتم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-29.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌ونهم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌ونهم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-30.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سیم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سیم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-31.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌ویکم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌ویکم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-32.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌ودوم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌ودوم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-33.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وسوم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وسوم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-34.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وچهارم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وچهارم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-35.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وپنجم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وپنجم
[audio:http://mirza.rezai.net/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Baqer-Moin-Behrooz-Afag-Dastan-e-Enqlab-36.mp3|titles=داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وششم|artists=رادیو بی‌بی‌سی] انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وششم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی


این فهرست مستقیما از سامانه «دستنوشته‌ها» دزدیده شده است. متن نوشتاری برنامه‌ها نیز از همین سامانه برداشته شده، گرچه گویا نویسنده اصلی و پاورقی‌هایش «عمادالدین باقی» است. هم‌چنین برنامه سی‌وششم را که بی‌بی‌سی در دسترس نگذاشته از همین سامانه برداشتم. ممنون جناب دستنوشته‌ها! در سامانه «دستنوشته‌ها» نیز میتوان مقادیر فراوانی فیلم‌ها و صداهای مکمل هم یافت!

فهرست موضوعی

۱- آغاز انقلاب مشروطیت
۲- تحولات بعد از امضاﯼ فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس، استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس
۳- جنگ جهانی اول و اشغال ایران، کودتاﯼ اسفند ۱۲۹۹
۴- انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوﯼ
۵- اشغال ایران توسط متفقین
۶- سال‌هاﯼ اول سلطنت محمد رضا شاه
۷- نهضت ملی شدن صنعت نفت تا واقعه ۳۰ تیر
۸- کودتاﯼ ۲۸ مرداد و سقوط دکتر مصدق
۹- بررسی عوامل سقوط دکتر مصدق – اعدام دکتر فاطمی
۱۰- کابینه دکتر امینی تا اصلاحات ارزﯼ و انقلاب سفید
۱۱- انقلاب سفید
۱۲- وقایع پانزده خرداد ۱۳۴۲
۱۳- پس از خرداد ۴۲ و تشکیل گروه‌هاﯼ چریکی
۱۴- افزایش درآمدهاﯼ نفتی در اوایل دهه هفتاد میلادی
۱۵- روﯼ کار آمدن دولت جیمی کارتر و تأثیرات آن در ایران
۱۶- تشکیل حزب رستاخیز، نامه‌هاﯼ سرگشاده به شاه و برکنارﯼ هویدا
۱۷- وضعیت فرهنگی ایران پیش از انقلاب
۱۸- ارتش ایران
۱۹- آیت‌الله خمینی و ولایت فقیه
۲۰- ماجراﯼ مقاله روزنامه اطلاعات
۲۱- کشتارهاﯼ زنجیره‌اﯼ، چهام‌ها، آتش سوزﯼ سینما رکس و سقوط دولت آموزگار
۲۲- وقایع ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ (جمعه سیاه)
۲۳- بالاگرفتن اعتصابات و قضیه خروج ارز از کشور
۲۴- سفر آیت‌الله خمینی از عراق به پاریس، بیانیه پاریس
۲۵- تشکیل حکومت ازهارﯼ
۲۶- دستگیرﯼ هویدا- تنهایی شاه در بحبحه بحران
۲۷- فعالیت‌هاﯼ ساواک و تظاهرات تاسوعا و عاشورا
۲۸- پیشنهاد تشکیل دولت به سنجابی و صدیقی
۲۹- سقوط کابینه ازهارﯼ و تشکیل دولت بختیار
۳۰- مأموریت ژنرال هایزر به ایران
۳۱- خروج شاه از ایران
۳۲- تلاش بختیار براﯼ حفظ وضع موجود
۳۳- تلاش بختیار براﯼ دیدار با آیت‌الله خمینی
۳۴- تشکیل دولت موقت
۳۵- آخرین روزهاﯼ عمر رژیم سلطنتی
۳۶- پیروزﯼ انقلاب


برچسب‌ها: , , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.