قران بدفال

پرتره فتحعلی شاه قاجار

پرتره فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار در سال سی ام سلطنت خود جشن مفصلی گرفت و پس از آن در روی سكه ها كلمه صاحبقران را به القاب او افزودند. پیش از آن تنها السطان بن السطان بن السطان می نوشتند. چون سكه های جدید با عنوان صاحب قران منتشر شد، مردم تا مدتی سكه یك ریالی آن زمان را یك صاحب قران می گفتند و كم كم در زبان مردم مختصر شد و قران گفتند و این كه هنوز یك ریالی را یك قران می گویند از آن زمان است. اتفاقا در همان سالی كه جشن قرآن سی سال  خود را گرفت و سكه صاحب قرانی زد، شكست سختی از روسهای تزاری خورد و مردم این جشن قرن را به فال بد گرفتند و این نحوست را به گردن این سكه های صاحب قرانی انداختند. قائم مقام معروف، شاعر و نویسنده شهیر كه پس از آن صدراعظم محمدشاه شد درآن موقع این بیت را سروده است:

سكه صاحبقرانی بر شما آمد نكرد
بازآن بیهوده سلطان بن سلطان شما

به روایت سعید نفیسی خاطرات سیاسی، ادبی، جوانی.

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.