مردها موجودات عجیبی هستند…

ناصر ملک‌مطیعی در «قیصر»

ناصر ملک‌مطیعی در «قیصر»

مردها موجودات عجیبی هستند…
اگر با آنها دوست شوید؛
شما یک دختر نجیب نیستید!
اگر دوست نشوید؛
یک دختر افاده ای هستید و خیلی ناز می کنید!
اگر به رابطه ی او با دختری دیگر اعتراض کنید؛
شما یک دختر حسود هستید!
اگر او به رابطه ی شما با پسری دیگر اعتراض کند؛
خوب غیرت دارد!
اگر در دوران دوستی با او رابطه ی جسمی داشته باشید؛
یک دختر فاسد و بی بندو بار هستید
اگر نداشته باشید؛
یک اُمُل کوته فکر هستید!
اگر در آنِ واحد جز شما با N نفر دیگر نیز دوست باشد؛
خواهد گفت که یک پسر می تواند با 1۰۰ نفر دوست باشد اما فقط یکی را ( که حتما شمایید!) دوست داشته باشد!!! و این یک شگرد مردانه است!
اگر شما با کسی جز او دوست باشید؛
شما یک دختر خیانتکار هرزه هستید!
اگر در مواردی به شما گیر بدهد؛
خوب دوستتان دارد!
اگر شما در مواردی به او گیر بدهید؛
یک دختر اعصاب خردکن بی خاصیت هستید!

روایت از پارتیا

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.