موضوع شکنجه در ایران

نقاشی قهوه‌خانهای از قیام مختار

نقاشی قهوه‌خانهای از قیام مختار

عباس احمدى براى بررسى موضوع شكنجه در ایران نقاشیهاى قهوه خانه اى را مطالعه مى كند كه به گفته وى به بهترین صورت فرهنگ توده هاى مردم را بازتاب مى دهند. در بسیارى از این نقاشیها صحنه هاى شكنجه ترسیم شده است. آقاى احمدى در مصاحبه اى با صداى آلمان به توصیف یكى از این تابلوها و شباهت صحنه هاى آن به رفتار با دگراندیشان و منتقدان به دولت مى پردازد:

“اگر شما به نقاشیهاى مكتب قهوه خانه نگاه كنید، كه دریچه اى است به سوى این فرهنگ مذهبى عوام، متوجه مى شوید كه چقدر خشونت و شكنجه و قتل و زجر و آزار به صورت مذهبى توجیه شده است. مثلا یكى از این تابلوها تابلوى دارالانتقام مختار است كه توسط آقاى محمد مدبر، یكى از پیشكسوتان مكتب نقاشى قهوه خانه كشیده شده است. در یك گوشه آن مثلا شمر را مى بینید كه با میخ طویله به داربست كوبیده اندش و شمع آجین اش كرده اند و مشغول سوزاندن بدن وى هستند. همین كار را در زندان اوین كرده اند، با آتش سیگار بدن زندانیها را مى سوزانند. یا مثلا خولى را در آب جوش انداخته اند. ابن قیس را دارند با اره دو قسمت مى كنند. سر ابن زیاد را دارند با كمال خونسردى گوش تا گوش مى برند، همان كارى كه ممكن است با فریدون فرخزاد در آلمان و با شاپور بختیار در فرانسه كرده باشند. و همین سربازان مختار، كه به صورت سربازان امام زمان از این تابلو بیرون مى آیند، مى توانند در عالم واقعیت حرمله را با ساطور از وسط دو شقه كنند. همان طور كه در این تابلو بجدل را، كه یكى از اشقیاست، طناب مى اندازند، مختارى و پوینده را نیز به همین شیوه مى توانند خفه كنند. در همین تابلو مثلا جاسوسى را مى بینیم كه با خنجر سر مى برند. همین بلا را سر خانم زیبا كاظمى درآوردند و بسیارى از این نمونه ها را مى بینیم.”

تمامی مقاله را در صدای آلمان بخوانید.

برچسب‌ها: , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.