گوهر

جواهری کم گوهر، گوهر اما هنوز.

رحیل جواهرزاده

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.